Apr 28, 2006

Nosebleed

Text sa akin ni matet kaninang umaga:

Barbeque vendor to college student

Vendor : Ilan sa iyo?
College Student : 3x - 5, where x = 6
Vendor : so, 13, bale mura lang 5sin 90 ang isa
College Student : hmmm...paki-convert naman po using arc tangent
Vendor : Di ko carry, tangent na lang, 5tan 45 ... kung gusto mo, mag-apply ka na lang ng reduction formula
College Student : Ok na po, eto po bayad, (5x2 - 5x + 3) / sin 3x, where x = 5, keep the change ...

Ganito ka-useful ang math sa buhay natin...

NOSEBLEED!

No comments:

Related articlesWidget by Hoctro